Stránky pre zákazníkov

Pre zákazníkov sme vytvorili stránky s dokumentami o vykonaných a plánovaných kontrolách, pehľadným kalendárom a možnosti na zadávanie termínov kontrol, výkonov.

Po prihlásení sa do sekcie môžu odberatelia našich služieb deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie vidiet prehľadný kalendár o vykonaných i plánovaných kontrolách.
U vykonaných kontrolách si môžu prezriet, poprípade stiahnuť dokumenty k danej kontrole - protokol, výkaz o kontrole, nákres o umiestnení staničiek ...

Pre odberateľov sme pripravili i možnosť zadať rôzne prevádzky a mať tak prehľad na jednom mieste o všetkých vykonaných i plánovaných zásahoch.


Login:
Heslo: