Právne normy a legislatíva

Zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - od 1.9.2007

Nariadenie vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Nezabudnite si splniť zákonom stanovenú podmienku na výkon deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie.Stránka RUVZ TT

Na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v TT sa dozviete viac o povinnej jarnej a jesennej deratizácii.Stránky pre odberateľov

Pre zákazníkov sme pripravili stránky s dokumentami o vykonaných a plánovaných kontrolách, prehľadným kalendárom a možnosti na zadávanie termínov kontrol, výkonov.